English  | صفحه اصلی | تماس با ما |  سازمان | درباره ما

                              مرکز توسعه تجارت کیش

 اطلاعات بازرگانی جهان   |     اطلاعات بازرگانی ایران    |  مناطق آزاد جهان   |     نمایشگاهها     |     فرصتهای تجارت الکترونیکی   |  صنایع کیش  

 

 

 

مقررات تاسيس موسسات بيمه

 

 

 تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه گذاري داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري ? صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 ذكر اين نكته ضرروي است كه هر شركت يا مؤسسه اي كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده در منطقه محسوب مي شود.

تأسيس

1-     عمليات بيمه و بيمه اتكايي در مناطق آزاد به وسيله مؤسساتي كه بنا به پيشنهاد سازمان، طبق مقررات اين آيين نامه از بيمه مركزي ايران مجوز دريافت داشته و به يكي از صورتهاي زير به ثبت برسند انجام خواهد شد:

 

        الف) شركت سهامي يا تعاوني بيمه ايراني با مشاركت سهامداران حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي كه كليه سهام آن با نام باشد.

ب ) مؤسسه نمايندگي و يا كارگزاري بيمه.

  تبصره1: تأسيس شعبه توسط مؤسسات بيمه با رعايت مقررات اين آيين نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

 

           تبصره2: اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي با رعايت ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد امكان پذير است.

 

            تبصره3: فعاليت شعبه ها و نمايندگيهاي مؤسسات بيمه ساير نقاط كشور در هر يك از مناطق آزاد با رعايت مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در چارچوب اين آيين نامه و ساير ضوابط حاكم بر مؤسسات مزبور بلامانع است.

 

2-  مؤسساتي كه در اجراي اين آيين نامه اجازه فعاليت در منطقه دريافت مي نمايند،  مجاز به عرضه بيمه براي اشخاص مقيم، موضوعات و موارد بيمه موجود در ساير نقاط كشور و بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي به ساير نقاط كشور كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده، نمي باشند. عمليات بيمه اتكايي از شمول حكم اين ماده مستثنی است.

 

           تبصره1: مؤسساتي كه تنها اجازه فعاليت بيمه أي مستقيم در منطقه را دارند نمي توانند از مؤسسات بيمه ساير نقاط كشور بيمه اتكايي قبول نمايند.

 

          تبصره2: مؤسسات بيمه مي توانند نسبت به بيمه اموال و مسئوليت (غيربيمه اشخاص) در چارچوب اين آيين نامه و رعايت قوانين و مقررات مربوط در مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كنند.

 

           تبصره3: صدور بيمه نامه توسط مؤسسات بيمه اي مناطق آزاد براي آن دسته از موضوعات و موارد بيمه أي كه از طرف مؤسسات بيمه أي ايراني فعال در ساير نقاط كشور عرضه نمي شود از شمول اين ماده مستثناست و فهرست اين قبيل موضوعات و موارد بيمه مجاز در ساير نقاط كشور، براي مؤسسات بيمه، توسط بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين مقررات، تهيه و به سازمانها اعلام مي شود.

 

3-    حداقل سرمايه براي مؤسسات بيمه، نمايندگي و كارگزاري بيمه به قرار زير است:

 

      الف) مؤسسات بيمه مستقيم با سرمايه حداقل پانزده ميليارد ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

 

       ب) مؤسسات بيمه متقابل با سرمايه حداقل دويست ميليون ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

 

      ج) مؤسسات بيمه اتكايي با سرمايه حداقل هشتاد و پنج ميليارد ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

 

      د) مؤسسات نمايندگي و يا كارگزاري بيمه با سرمايه حداقل سيصد ميليون ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

 

          

           تبصره1: هرگونه تعديل در ارقام مندرج در اين ماده هر 2 سال يكبار موكول به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و بيمه مركزي ايران و تصويب هيئت وزيران است.

 

           تبصره: در صورتي كه متقاضي به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود را به مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تسليم كند. تصميم مجمع مزبور قطعي و لازم اجرا است.

 

بيمه مركزي ايران با دريافت گواهي ثبت مؤسسه در منطقه، پروانه فعاليت براي بيمه اتكايي، يك يا چند رشته بيمه مستقيم و يا هر دو صادر خواهد كرد.

 

           تبصره2: سهامداران خارجي مؤسسات موضوع اين آيين نامه سهم الشركه ريالي خود را بايد به ارزهاي موردقبول بانك مركزي ايران پرداخته و يا گواهي تبديل ارز را ارائه نمايند.

 

           تبصره3: وجوه سرمايه موضوع اين ماده بايد نزد يكي از بانكهاي مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه ترجيحاً در مناطق آزاد داراي شعبه باشد واريز شود

 

 

مجوز ثبت و پروانه فعالیت :

 

ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه آزاد کیش ، موکول به ارائه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه ، میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشنند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

 

مدارک لازم باری دریافت مجوز ثبت جهت تحویل به بیمه مرکزی ایران :

الف ) اساسنامه موسسه

ب) میزان سرمایه موسسه ، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن.

پ ) سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.

ث) اسناد ، مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی ، فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.

ج) تکمیل پرسشنامه مربوطه.

 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت

فکس تلفن

بيمه آسيا

4420396

4420395

بيمه اميد

4420396

4420184

بيمه ايران

 

4422297

بيمه حافظ

 

4424515-6

شرکت کمک رسان ايران

 

4424739-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعات بازرگانی

 

بانک اطلاعات شرکتها

نمایشگاههای جزیره کیش ، ایران و جهان

 

نمایشگاهها

 

 

 

اطلاعات پرواز

قاره آسیا

قاره اروپا

قاره افریقا

قاره امریکای شمالی

قاره امریکای مرکزی

قاره امریکای جنوبی

قاره اقیانوسیه

خاورمیانه

کتاب زرد کیش

بانک اطلاعات شرکتها

فرش دستباف ایران

بانک اطلاعات صادرکنندگان

بانک اطلاعات تلفن

وزارتخانه ها

 

نمایشگاههای کیش

نمایشگاههای جهان

نمایشگاه هوایی ایران

نمایشگاه فرش دستباف

نمایشگاه دریایی ایران

آخرین وضعیت پروازها

شركتهای هواپیمایی

فرودگاههای جهان

 

کيش در يک نگاه

 اطلاعات توريستی کيش

 مراکز خريد

صنایع کیش

  سرمایه گذاری

 دوره های آموزشی

  Copyright By :  Kish Trade Promotion Center  2002